COVID-19
tej kev pab

Muaj dabtsi los pab cov tsev kawm ntawv thiab ib tsoom zej zos rau lub sijhawm uas cov tsev kawm ntawv raug muab kaw lawm vim tus kab mob COVID-19

Peb muab ib co kev pab uas peb xav tias yuav pab tau sawvdaws rau lub sijhawm no ntxiv rau ntawm sab no. Cov uas koom tes nrog peb tseem tabtom nrhiav tswvyim ntxiv los saib seb yuav ua li cas thiaj pab tau lawv cov tsoom zej tsoom zos tamsim no thiab yav tom hauv ntej.