Khayraadka Qoyska K-12

Raadi macluumaadka iyo caawimada lagu helayo nidaamka waxbarashada K-12 ee ardeygaaga.

Soo hel dugsi wanaagsan

Baadh Dugsi Raadiyaha Minneapolis: Hagaha khayraadka iyo kaydka qoysaska Minneapolis si ay u helaan dugsiga aad ugu haboon.

Akhri Sida Loo Doorto Dugsi: Waxyaabaha la raadiyo iyo su’aalaha la isweydiiyo marka la tixgalinaayo ikhtiyaarada dugsiga.

Miyuu ilmahaygu ku jiraa heerka fasalka?

Samee Diyaargarow lagu Hubiyo: Hubinta qaabka onlaaynka ah ee qoysaska K-8 si loo ogaado in ardeygoodu ku jiro heerka fasalka.

Hagaha Heerarka Qoyska ee MN: Hagayaashani waxay kuu sheegi doonaan xirfadaha ugu muhiimsan ee ardeygaagu ku baran doono sanad kasta Xisaabta iyo Akhriska sii u horumaro, iyo sida loo taageero.

La shaqee macalinka ilmahaaga 

Diyaar ma u tahay iskaashi? 5 fikradood oo lagu adkeeyo sanad dugsiyeedka

Warqada Kusocota Macalinka: Bar ilmahaaga macalinkiisa cusub si uu ugu caawin karo sida ugu fiican ilmahaaga.

Qalabka Qorsheynta Dugsi Kunoqoshada Waalidka-Macalinka: U isticmaal qalabkani si uu kaaga caawiyo inaad u diyaargarowdid shirarka waalidka macalinka.

Hagaha Qoyska Mashquulsan ee Dugsiga: Kajawaab wixii su’aalo khuseeya safarka waxbarasho ee ilmahaaga – laga bilaabo fasalka dugsiga ilaa qalinjabinta.

Caawimooyinka waxbarashada xagaaga 

Qalabka Qorsheynta Dhammaadka Sanadka ee Waalidka-Macalinka: Weydii macalinka ilmahaaga xirfadaha diirada la saarayo xagaaga.

Talooyinka Waxbarashada Xagaaga: 2 qaab oo looga caawiyo habeynta waxbarashada xagaaga

Hel Khayraadka Maxaliga ah: Hel barnaamijka xagaaga ee deegaanka Minneapolis

Direct Support

Kalahadal U-ololeeye Waalid ah: Iskaashatada Dugsiyada MN ee Ururka Waalidiinta Dalka si ay u siiyaan 1:1 K-12 caawimo taageero qoysaska waajahaya caqabadaha nidaamka waxbarasho ee K-12. U-ololeeyayaashu waxay siiyaan taageero gaara, dhaqanka kuhaboon qoyskasta oo codsada. 

Hel Caawinta Shaqo-guri: Maktabadaha Degmada Hennepin waxay siiyaan taageero 1:1 ardeyda raadinaysa taageero waxbarashadooda dugsiga ah. Taageerada Shaqo-guri waxa helaya qofkasta oo ku jira maktabadaha ama onlaaynka. 

Noosheeg Sheekadaada K-12